Ερευνα

Στον πυρήνα του συστήματος αξιολόγησης είναι μία έρευνα που απευθύνεται στους σπουδαστές MOOC οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιον συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων. Η έρευνα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που είχε η παρακολούθηση και το πιστοποιητικό του MOOC στις προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες του σπουδαστή, την περαιτέρω εκπαίδευσή του, την πορεία της καριέρας του, την πεαγγελματική του κατάσταση, το εισόδημά του κλπ.

Το σύστημα αξιολόγησης θα βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα τα οποία θα συλλέγονται για να μετρήσουν συγκεκριμένους δείκτες.