Στοχοι

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης για σπουδαστές MOOC το οποίο θα συμβάλλει στη διασφάλιση ποιότητας από την πλευρά του παρόχου του MOOC.
  • Να δοκιμάσει πιλοτικά το σύστημα αξιολόγησης, να οριστικοποιήσει τους μηχανισμούς του και να το ενσωματώσει στη διαδικασία παρακολούθησης MOOC
  • Να υποστηρίξει τους παρόχους MOOC μέσω της ενσωμάτωσης του συστήματος στις διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιούν.