Ποιος μπορει να επωφεληθει

ΠΑΡΟΧΟΙ MOOC

Η εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης θα ενδυναμώσει τους παροχείς MOOC μέσω δεδομένων για τις καριέρες και τα μαθησιακά μονοπάτια των σπουδαστών τους και πληροφοριών για τις ικανότητες που χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Οι πάροχοι MOOC θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στον σχεδιασμό νένων προγραμμάτων και υποστηρηκτικών υπηρεσιών για τους σπουδαστές τους.
Επιπλέον, οι πάρχοιοι MOOC θα βελτιώσουν την κουλτούρα ποιότητας των οργανισμών τους, ενσωματώνοντας διαδικασίες λήψεις αποφάσεων βασισμένων σε απτά στοιχεία.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ MOOC

Με το ASTRE project οι σπουδαστές MOOC γίνονται σημαντικοί παράγοντες στη διασφάλιση ποιότητας της παροχής learners become an important stakeholder in the quality assurance of MOOC. Οι σπουδαστές MOOC θα επωφεληθούν από το άνοιγμα νέων MOOC και από τις βελτιώσεις στην ποιότητα και τη σχετικότητα των υφιστάμενων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το πρόγραμμα θα έχει αντίκτυπο σε εθνικές και περιφερειακές εκπαιδευτικές και διά βίου μάθησης αρχές, διαμορφωτές πολιτικών, ενώσεων και συνδέσμων e-learning και παροχών MOOC. Οι παράγοντες θα παρευρεθούν στις προωθητικές εκδηλώσεις του προγράμματος και θα λάβουν πληροφορίες μέσω του newsletter του.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόγραμμα θα έχει αντίκτυπο στη δραστηριότητα του EQAVET. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο EPALE, το newsletter του EQAVET και σε σηματικές Ευρωπαϊκές και εθνικές εκδηλώσεις, όπως τα συνέδρεια των DLEARN και ERACON.